ParaBoy, votre ami syndicaliste

ACOD ParaBru

Sector ACOD Parastatalen Brussel

De vakbondspremie

Het lidmaatschap bij een vakbond is een persoonlijk gegeven, dat wordt beschermd door de privacywetgeving. De werkgever kan en mag niet beschikken over deze informatie. Dit betekent dat het formulier voor de aanvraag van de vakbondspremie, zonder onderscheid, naar alle personeelsleden moet worden verstuurd die tijdens het referentiejaar in dienst waren.

De ACOD en de Commissie van de vakbondspremies waarborgen de betaling van uw premie en controleren de voorwaarden waaronder deze wordt toegekend.

Deze premie van € 90 voor referentiejaar 2021 wordt toegekend aan de personeelsleden die aangesloten zijn bij de ACOD en die tijdens het referentiejaar ten minste één dag deel hebben uitgemaakt van het personeel van de instelling, ongeacht zijn statutaire positie én die tijdens het referentiejaar de opgelegde minimumbijdrage of een deel daarvan hebben betaald.

Voor het referentiejaar 2021 diende een individuele bijdrage van ten minste € 164,04 te worden betaald om te genieten van een volledige vakbondspremie. Indien dit niet het geval is, wordt de premie van € 90 als volgt verlaagd:

– Als de jaarlijkse individuele bijdrage minder dan € 164,04 bedraagt, maar ten minste gelijk is aan € 123,03, bedraagt de vakbondspremie € 67,50;
– Als de jaarlijkse individuele bijdrage minder dan € 123,03, maar ten minste gelijk is aan € 82,02, bedraagt de vakbondspremie € 45,00;
– Als de jaarlijkse individuele bijdrage minder dan € 82,02 bedraagt, maar ten minste gelijk is aan € 41,01, bedraagt de vakbondspremie € 22,50;
– Als de jaarlijkse individuele bijdrage minder dan € 41,01 bedraagt, wordt de vakbondspremie niet betaald.

Zodra u het origineel formulier heeft ingevuld (gedateerd, ondertekend + rekeningnummer), dient u deze te bezorgen aan uw lokale vakbondsdelegatie of kunt u deze versturen naar de ACOD Brussel, Sector Parabru, Emile Jacqmainlaan 20 te 1000 Brussel.

We mogen geen vakbondspremies die we via e-mail ontvangen, aanvaarden. Deze beslissing werd niet door de ACOD genomen, maar wordt ons opgelegd door de Kanselarij van de Eerste Minister.

Gelieve u te richten tot uw werkgever indien u problemen ondervindt om uw formulier voor de vakbondspremie te bekomen.

Voor alle vragen in verband met duplicaten of de betaling van de vakbondspremie, gelieve contact op te nemen met uw lokale vakbondsdelegatie of de sector Parabru (via de website www.parabru.be)