ParaBoy, votre ami syndicaliste

ACOD ParaBru

Sector ACOD Parastatalen Brussel

Missies

De missies van elk van de ledeninstellingen van PARABRU zijn zeer talrijk en gevarieerd.

Instellingen van de Federale Sociale zekerheid

eHEALTH : Portaal van de diensten eGezondheid

Als openbare instelling heeft het eHealth-platform de missie om :

 • een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling te bevorderen en te ondersteunen tussen alle actoren in de gezondheidszorg;
 • met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de zorgverlener en het respect van het medisch beroepsgeheim.

en daardoor :

 • de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking te optimaliseren;
 • de veiligheid van de patiënt te optimaliseren;
 • de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg te vereenvoudigen;
 • en het gezondheidszorgbeleid degelijk te ondersteunen.

FEDRIS : Federaal agentschap voor beroepsrisico’s

Het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) maakt deel uit van het socialezekerheidsstelsel.

Fedris behandelt met name arbeidsongevallen (controle van verzekeraars, controle op de verzekeringsplicht, subrogatie van bedrijven, preventie) en beroepsziekten (schadeloosstelling en preventie) of werkgerelateerde ziekten (preventie). Het Asbestfonds wordt ook beheerd door onze organisatie.

FPD : Federale Pensioendienst

De FPD heeft als taak de berekening en de betaling van de rustpensioenen, de overlevingspensioenen (voor weduwen of weduwenaars), voor echtgescheiden of feitelijk gescheiden echtgenoten voor wat betreft de werknemers en bepaalde ambtenaren die in België hebben gewerkt. 

FPD betaalt ook de verschillende pensioenen van het RSVZ (Rijksdienst voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen) MAAR berekent ze niet. Het RSVZ berekent zijn eigen pensioenen. 

De FPD berekent en betaalt ook de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). Dit is een supplement voor gepensioneerden die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben en die niet het gewaarborgd minimumpensioen genieten. 

Een andere taak van de FPD is het informeren van gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden per telefoon, internet of die op bezoek komen in de  Zuidertoren, in een Regionaal Kantoor of tijdens pensioenpunt permanenties die regelmatig georganiseerd worden in meer dan 200 gemeenten in het land.

HVW : Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen

Onze opdrachten worden:

 • het dossier van de werknemer indienen bij het werkloosheidsbureau bepalingen ;
 • aan de werkloze zijn uitkeringen en andere vergoedingen die hem toekomen betalen ;
 • aan de werknemer of aan de bevoegde dienst of instelling de vereiste documenten of de vereiste gegevens voorgeschreven ;
 • de formulieren waarvan het gebruik door de RVA is voorgeschreven ter beschikking van de werknemer houden ;
 • alle door de RVA voorgeschreven mededelingen en documenten opmaken en aan de werknemer overmaken ;
 • de werknemer kosteloos raad geven en alle nuttige inlichtingen verstrekken betreffende zijn rechten en plichten met betrekking tot de werkloosheidsverzekering.

HZIV : Hulpkas voor ziekte en Invaliditeitsverzekering

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) is een openbare instelling van sociale zekerheid. Ze neemt alle prestaties op zich inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, net zoals de ziekenfondsen, maar onder een publiek statuut :

 • terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen ;
 • uitkering bij loonverlies (door ouderschap, ziekte of invaliditeit).

Het publieke statuut van de HZIV impliceert dat ze :

 • iedereen verwelkomt die een beroep doet op haar diensten, ongeacht het medisch, economisch, cultureel of filosofisch profiel van de verzekerde ;
 • et principe van gratis inschrijving moet toepassen ;
 • uitsluitend het systeem van de verplichte verzekering toepast.

Sinds 1 mei 2017 heeft de HZIV de opdrachten van het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (NIOOO) gedeeltelijk overgenomen.

De terugbetaling van de medische kosten, de sociale actie en de daarbij horende dienstverlening aan de rechthebbenden van het NIOOO is voortaan ook een taak van de HZIV.

Sinds kort heeft de HZIV de activiteiten van de Hulp- en Voorzorgkas van de Zeevarenden (HVZ) overgenomen.

KSZ : Kruispuntbank voor de sociale zekerheid

De Kruispuntbank is de motor en coördinator van het e-government in de sociale sector. Deze missie behelst vier aspecten :

 • de actoren in de Belgische sociale sector aanzetten :
  • tot een effectieve en efficiënte dienstverlening met een minimum aan administratieve lasten en kosten voor alle betrokkenen, en waar mogelijk op eigen initiatief ;
  • op een wijze die optimaal afgestemd is op de verschillende eindgebruikers van de diensten ;
  • -door de permanente verbetering van hun (onderlinge) processen en relaties met behulp van nieuwe technologieën.

vanuit een gemeenschappelijke, onderling overlegde visie :

 • de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door de actoren in de Belgische sociale sector bevorderen, zodat alle betrokkenen terecht vertrouwen kunnen hebben ;
 • geïntegreerde, sectoroverschrijdende beleidsondersteunende gegevens ter beschikking stellen van de beleidsvoerders en onderzoekers.
 • voor alle medewerkers een werkklimaat scheppen dat zelfrealisatie in teamverband en arbeidsvreugde mogelijk maakt.

RIZIV : Rijksinstituut voor ziekte en Invalideitsverzekering

Het RIZIV is een sleutelactor in de sociale zekerheid met een dubbele missie :

 • we staan ervoor in dat iedere verzekerde ongeacht zijn situatie effectief toegang heeft tot en vergoed wordt voor de nodige kwalitatieve geneeskundige zorgen (toegankelijkheid), die doeltreffend en in overeenstemming met de tariefafspraken (tariefzekerheid) verleend worde;
 • we staan ervoor in dat de verzekerde werknemers en zelfstandigen een adequaat vervangingsinkomen ontvangen bij arbeidsongeschiktheid of ouderschap en dat hen reële kansen op re-integratie na een arbeidsongeschiktheid worden aangeboden.

RJV : Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) is een openbare instelling van sociale zekerheid en is verantwoordelijk voor het beheer van en de controle op de jaarlijkse vakantiesector van de arbeiders en de kunstenaars.

Voor deze categorieën van werknemers berekenen de vakantiefondsen de vakantieduur en het bedrag van het vakantiegeld waar elke werknemer recht op heeft naargelang de prestaties die hij geleverd heeft. De RJV staat in voor de berekening van de vakantieduur en het jaarlijks vakantiegeld van het merendeel van deze groep. Hij betaalt dat vakantiegeld rechtstreeks of onrechtstreeks uit. In het laatste geval stelt hij de noodzakelijke gegevens en financiële middelen ter beschikking van de verschillende. Voor de bedienden wordt het recht op vakantiegeld door de werkgever vastgelegd.

De RJV maakt deel uit van het netwerk van de sociale zekerheidsinstellingen. De Kruispuntbank van de sociale zekerheid is het centrum dat verantwoordelijk is voor de verdeling van de gegevens onder de verschillende instellingen.

RSVZ : Rijksinstituut voor de sociale zekerheid der zelfstandigen

Het RSVZ beschermt het sociaal statuut van zelfstandige ondernemers – vanaf de oprichting van hun zaak tot na hun pensioen – en draagt zo bij tot hun sociaal en economisch welzijn.

Het RSVZ beheert de sociale zekerheid van de zelfstandigen. Het beslist wie, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, aan het sociaal statuut van de zelfstandigen moet worden onderworpen. Het bepaalt de individuele rechten van zelfstandigen met betrekking tot pensioenen of gelijkstelling van periode van ziekte, militaire dienst of studies. Het RSVZ beschikt over een eigen socialeverzekeringsfonds, de Nationale Hulpkas, dat zoals de andere fondsen instaat voor de toepassing van de sociale wetgeving voor de zelfstandigen aangeslotenen.

Het RSVZ verzorgt ook het secretariaat voor het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen.

RVA : Rijksdienst voor arbeidsvoorziening

De RVA past de stelsels van de werkloosheidsverzekering, loopbaanonderbreking en tijdskrediet toe. De RVA werkt op 6 domeinen :

 • preventie ;
 • vergoeding ;
 • (her)inschakeling ;
 • verzoening van het privéleven met het beroepsleven ;
 • informatie ;
 • controle.

De RVA neemt deel aan de voorbereiding en de evaluatie van de reglementeringen ter zake.

RSZ : Rijksdienst voor sociale zekerheid

De RSZ vervult sinds 1945 een centrale rol in de sociale zekerheid, die een van de fundamentele bouwstenen is van onze Belgische samenleving. Op initiatief van en in nauw overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties en beleidsverantwoordelijken int de RSZ de sociale bijdragen, verzamelt hij de loon- en arbeidstijdgegevens en financiert hij het stelsel van de sociale zekerheid in België. Daarnaast ondersteunt de RSZ via de bijdrage-inning het doelgroepenbeleid van de regionale overheden. Ook beheert de RSZ de sociale zekerheid voor zeelieden, de overzeese sociale zekerheid en het Fonds voor de sociale Maribel van de publieke sector.

De RSZ waakt ervoor dat de sociale bijdragen correct en tijdig worden geïnd. Zo informeert en begeleidt de RSZ werkgevers en sociale dienstverrichters, en controleert hij de aangiften op fouten.

De gegevens die de RSZ verzamelt over tewerkstelling, lonen en arbeidstijden, stelt hij via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in elektronische vorm ter beschikking aan de instellingen van de sociale zekerheid. Deze gegevens vormen de grondslag voor de toekenning en berekening van de sociale rechten van werknemers. Daarnaast zijn de gegevens een belangrijke bron van statistische informatie over de toestand van de arbeidsmarkt die mee richting helpt te geven aan het beleid.

De RSZ heeft een belangrijke rol in het bewaren en versterken van de sociale bescherming van werknemers. Hij controleert of werkgevers hun werknemers correct aangeven en gaat actief op zoek naar fraudefenomenen (en andere mogelijke vormen van misbruik en uitbuiting).

Bij het uitvoeren van zijn opdrachten laat de RSZ zich leiden door drie basiswaarden: openheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Die moeten ervoor zorgen dat de RSZ een betrouwbare, integere en doeltreffende organisatie blijft, die de belangen van de samenleving in alle neutraliteit dient.

Instellingen buiten Federale Sociale zekerheid

ASTRID : Gespecialiseerde telecomoperator van de hulp-en veiligheidsdiensten

ASTRID is een operator die politie, brandweer en andere hulpdiensten in staat stelt om efficiënt te communiceren, om zo het goede verloop van de operaties op het terrein en de veiligheid van de burger te verzekeren.

ASTRID staat voor All-round Semi-cellular Trunking Radio communication system with Integrated Dispatchings. De naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. werd opgericht in 1998 op initiatief van de federale en lokale overheden om een gezamenlijk communicatienetwerk voor alle hulp- en veiligheidsdiensten uit te bouwen.

ASTRID levert vier belangrijke basisdiensten : radiocommunicatie, paging, dispatching-oplossingen en een mobiel spraak -en data-aanbod. Samen vormen ze de sleutel tot soepele, betrouwbare en doeltreffende communicatie. Afhankelijk van de noden kunnen ze op geïntegreerde wijze of volledig los van elkaar worden gebruikt.

ABH : Agentschap voor buitenlandse handel

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) werd opgericht via het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de Federale Overheid en de Gewesten en wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarvan Zijne Majesteit de Koning Erevoorzitter is.

Het Agentschap stelt zich ten dienste van de drie gewestelijke exportbevorderende instellingen en de Federale Overheid. Zo fungeert het als een forum waar de federale bevoegdheden inzake internationale politiek en de gewestelijke bevoegdheden inzake internationale handel mekaar kunnen ontmoeten.

BOZAR : Paleis voor schone kunsten Brussel

Creatie, kwaliteit en een rijk artistiek aanbod: daar staat het Paleis voor Schone Kunsten van in het prille begin borg voor.

Maar kunst staat niet op zich, zweeft niet in het ijle. Om kunst in te bedden in de ‘cultuur’ van een samenleving – zeker in een bont gekleurde wereldstad als Brussel – moet het contact met het publiek haast organisch kunnen groeien. Het is als bij vrienden en geliefden: kunst en publiek vinden elkaar, geraken in gesprek, en laten een onuitwisbare stempel na.

Buitendiensten van de Veiligheid van de Staat

De missie van de Veiligheid van de Staat, de Belgische burgerlijke inlichtingen en veiligheidsdienst, is de veiligheid van het land te bewaken :

 • de fundamentele waarden en belangen van de staat te beschermen, meer bepaald de inwendinge en uitwendige veiligheid van de staat, het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde en de bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel ;
 • de politieke, administratieve, gerechtelijke en militaire overheden in deze domeinen te adviseren.

CDSCA : Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie

De CDSCA is een openbare dienst, die werd opgericht door de Wet van 10 april 1973 Art. 3 §1 stelt : “De Centrale Dienst heeft tot opdracht te voorzien in de sociale en culturele behoeften van het Ministerie van Landsverdediging”. §2 voorziet de mogelijkheid voor de Koning te bepalen welke sociale en culturele behoeften onder de werkzaamheid van de Centrale Dienst vallen en wie er voor in aanmerking komt.

Het oorspronkelijk KB van 10 januari 1978 dat de opdrachten en begunstigden van de CDSCA vaststelt evenals de organisatie en werking ervan werd op 31 oktober 2019 aangepast.

Het nieuwe Koninklijk Besluit somt in art. 1 de begunstigden op en in art. 2 de activiteiten en voordelen waarmee zij belast is . De overige artikelen regelen haar organisatie en werkwijze evenals het financieel beheer.

Bij de begunstigden is er een nieuwe categorie van veteranen en militairen met contracten van beperkte duur (BDL).

Ook de activiteitensectoren werden aangepast :

 • de sociale dienstverlening ;
 • de familiale ondersteuning (kinderdagverblijven) ;
 • de huisvesting ;
 • de sociale, culturele en promotionele voordelen ;
 • de organisatie van vakanties ;
 • commerciële activiteiten ;
 • de hospitalisatieverzekering.

CDZ : Controledienst voor de ziekenfondsen

De CDZ draagt bij aan de vorming van de regelgeving op boekhoudkundig, administratief en financieel gebied en waakt over de naleving ervan door de mutualistische entiteiten en door de sector in zijn geheel, om bij te dragen aan:

 • het goede gebruik van overheidsgeld ;
 • het goede gebruik van de bijdragen van de leden ;
 • de kwaliteit van de diensten die geleverd worden aan de leden ;
 • de transparantie van hun werking.

Bijgevolg draagt de CDZ bij aan het vertrouwen van alle stakeholders in het mutualistische systeem.

CGVS : Commissariat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

Sinds 1988 neemt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) beslissingen met ingrijpende gevolgen voor de asielzoeker.  Deze opdracht brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Elke medewerker draagt bij om van het CGVS een open, betrouwbare en besluitvaardige organisatie te maken die bescherming biedt aan wie die nodig heeft.

 • open: het CGVS is toegankelijk en werkt klantgericht. de beslissingen komen op een transparante manier tot stand.
 • betrouwbaar: gestroomlijnde interne procedures en bekwame medewerkers garanderen een betrouwbare beslissing voor elke asielzoeker.
 • besluitvaardig: het CGVS moet in staat zijn om snel op een wijzigende situatie in te spelen, bijvoorbeeld in een land van herkomst. Snelheid en kwaliteit gaan hand in hand.

CRB : Centrale raad voor het bedrijfsleven

De wettelijke opdracht van de CRB bestaat in “het uitbrengen aan de Wetgevende Kamers, aan de Ministerraad, aan een of meerdere ministers of aan enige andere federale overheidsinstantie, hetzij uit eigen beweging, hetzij op aanvraag van deze overheidsorganen en onder de vorm van schriftelijke verslagen, van alle adviezen of voorstellen omtrent de vraagstukken die betrekking hebben op ‘s lands bedrijfsleven”.

Dit vertaalt zich concreet in de volgende missies :

 • een maatschappelijke consensus opbouwen via de representatieve organisaties van de arbeids- en de bedrijfswereld over de werking van de economie en de sociaal-economische vraagstukken alsook over de doelstellingen en de grote beginselen, met als doel het sociaal-economisch beleid te sturen in de richting die de sociale partners wenselijk achten ;
 • de aandacht van de regeringen en van de beleidsmakers vestigen op de sociaal-economische problemen met de bedoeling ze op de regeringsagenda te zetten, via het initiatiefrecht van de CRB ;
 • de interactie bevorderen tussen regeringen en beleidsmakers en de samenleving m.b.t. de sociaal-economische beleidsmaatregelen via de adviesvragen over wetsontwerpen ;
 • bijdragen tot de legitimiteit en tot de onpartijdigheid van de onafhankelijke autoriteiten.

CREG : Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

De CREG is de federale regulator voor energie in België. Wat dat precies inhoudt en wat onze bevoegdheden en taken zijn, kan u op deze pagina lezen.  Hier komt u ook te weten waarvoor u bij ons terecht kan en met wie wij samenwerken.

ENERGIE : Ombudsdienst voor energie

De Ombudsdienst voor Energie is een federale autonome dienst met rechtspersoonlijkheid die bevoegd is voor de verdeling van vragen en klachten betreffende het functioneren van de elektriciteits- en aardgasmarkt en de behandeling van geschillen tussen de eindafnemers en de elektriciteits- en aardgasbedrijven.

FAGG : Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheids

Het FAGG speelt een essentiële rol in de bescherming van de volksgezondheid met als missie :

Het verzekeren, vanaf hun ontwikkeling tot hun gebruik, van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid :

 • van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, met inbegrip van homeopathische geneesmiddelen en kruidengeneesmiddelen, magistrale en officinale bereidingen ;
 • van gezondheidsproducten waaronder medische hulpmiddelen en hulpstukken, en grondstoffen bestemd voor de bereiding en de productie van geneesmiddelen.

Het verzekeren, vanaf hun wegneming tot hun gebruik, van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid :

 • van alle operaties met bloed, weefsels en cellen, die eveneens gedefinieerd zijn als gezondheidsproducten.

FANC : Federaal agentschap voor nucleaire contrôle

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als missie de gezondheid van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen het gevaar van ioniserende straling.

Het FANC is actief in verschillende domeinen, waaronder :

 • de basisnormen voor stralingsbescherming
 • de reglementering van de ingedeelde inrichtingen
 • de controle op de nucleaire inrichtingen
 • de veiligheid en beveiliging van het transport van radioactieve stoffen
 • het radiologische toezicht op het grondgebied en nucleaire noodsituaties
 • de geneeskundige toepassingen van de ioniserende stralingen
 • de natuurlijke radioactiviteit
 • non-proliferatie en nucleaire beveiliging
 • de industriële toepassingen van de ioniserende stralingen
 • het beheer (op lange termijn) van radioactief afval

Om zijn missie optimaal te kunnen vervullen, beheert het FANC op geïntegreerde wijze de aspecten nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, beveiliging en safeguards.

Het FANC organiseert zijn missie voor de bescherming van de bevolking rond 3 absolute prioriteiten :

Een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau garanderen

Bepaalde installaties (kerncentrales, ziekenhuizen…) en activiteiten (transport van nucleaire materialen, opslag van radioactief afval…) maken gebruik van ioniserende straling. Om die reden zijn ze onderworpen aan een specifieke regelgeving. Om bij te dragen tot een optimaal beheer van deze installaties en activiteiten, waken we erover dat de geldende voorschriften steeds nageleefd worden. We controleren voortdurend of alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen zijn om de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen het gevaar van ioniserende straling.

Waken over de beveiliging

Soms willen mensen met slechte bedoelingen gebruik maken van ioniserende straling. Door een strikt toezicht op de naleving van de voorschriften, kunnen dergelijke daden van kwaad opzet (aanslag, diefstal, sabotage, toegang door een niet-geautoriseerde persoon…) verhinderd, beperkt en opgespoord worden, om zo de bevolking te beschermen tegen elk mogelijk stralingsrisico dat hieruit kan resulteren. Daarnaast helpen we ook actief mee aan de uitwerking van de standpunten die België verdedigt op het gebied van nucleaire non-proliferatie. We begeleiden ook de internationale inspectieteams (IAEA en Euratom) bij hun controle- en verificatieopdrachten, zoals gedefinieerd in de veiligheidsovereenkomst en het aanvullende protocol.  

De stralingsbescherming versterken

Ioniserende straling kan ingezet worden voor heilzame doeleinden, zoals bij de behandeling van kanker, maar ze houdt ook enkele gevaren in. Indien toegediend in hoge doses, kunnen de effecten van bestraling zeer ernstig zijn. Daarom ziet het FANC toe op een strikte naleving van de basisprincipes van stralingsbescherming. Algemeen geldt dat elke overbodige blootstelling aan ioniserende straling vermeden moet worden. Indien het gebruik ervan toch gerechtvaardigd is, moet de toegediende dosis beperkt worden tot het laagst mogelijke niveau.

FAVV : Federaal agentschap voor veiligheid van de voedselketen

De opdracht van het FAVV is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Het FAVV integreert alle controlediensten die bevoegd zijn voor de hele voedselketen.

Het FAVV is niet alleen bevoegd voor de controles van levensmiddelen, diervoeders, meststoffen en fytofarmaceutische producten, maar ze houdt zich ook bezig met sanitaire (dierenziekten) en fytosanitaire (plantaardige sector) preventie- en bestrijdingsmaatregelen. Het opstellen van de operationele reglementering betreffende de door de operatoren van de voedselketen te respecteren controles, certificering of de infrastructuurnormen maken eveneens deel uit van zijn opdracht.

Het FAVV verzorgt tevens de communicatie over alle materies die betrekking hebben op het FAVV, met name informatie voor de consumenten.Aan het FAVV gedelegeerde controles zijn :

 • het rookverbod ;
 • de kwaliteitscontroles bij import en export ;
 • de controle op het welzijn van nutsdieren.

FEDASIL : Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers

Fedasil is verantwoordelijk voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming en andere doelgroepen en garandeert de kwaliteit en de conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren.

Fedasil coördineert ook de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden.

FPB : Federaal Planbureau

Het FPB is een onafhankelijke instelling van openbaar nut die prognoses maakt, onderzoek voert en beleidsmaatregelen analyseert. De voornaamste opdracht van het FPB bestaat erin de politieke besluitvorming te ondersteunen en daartoe stelt het zijn wetenschappelijke expertise ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale en internationale instellingen.

Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties en bestudeert ook de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling.

FSMA : Autoriteit voor financiële diensten en markten

Als toezichtsautoriteit streeft de FSMA naar een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consument.

Zij wil transparante financiële markten en een billijke en ordelijke handel op die markten via juiste en volledige informatieverstrekking door de vennootschappen die een beroep doen op die markten.

Zij bevordert een correcte financiële dienstverlening door toe te zien op de gedragsregels voor de financiële instellingen, op de financiële producten, op de financiële dienstverleners, en op de aanvullende pensioenen, en door bij te dragen tot een betere financiële vorming van de consument.

IGO : Instituut voor gerechtelijke opleiding

Het IGO is een onafhankelijk federaal orgaan dat bijdraagt tot een kwaliteitsjustitie door op een optimale wijze de professionele competenties van de magistraten en het gerechtspersoneel te ontwikkelen in een Europese dimensie.

Om deze professionele competenties te ontwikkelen, onderscheidt het IGO zich in zijn opleidingen van andere opleidingsaanbieders: naast de initiële opleiding organiseert het sterk met de beroepspraktijk verweven opleidingen die geen enkele andere instelling aanbiedt.

IGVM : Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Het Instituut is een overheidsdienst (parastatale B) en is wettelijk :

 • de studies en onderzoeken betreffende gender en gendergelijkheid te verrichten, ontwikkelen, ondersteunen en coördineren, en de impact van de concrete beleidslijnen, programma’s en maatregelen vanuit genderperspectief te evalueren;
 • aanbevelingen te richten tot de overheid ter verbetering van de wetten en reglementeringen;
 • aanbevelingen te richten tot de overheid, privépersonen of instellingen naar aanleiding van de resultaten van de onder 1 vermelde studies en onderzoeken;
 • ondersteuning en bijstand te organiseren aan de verenigingen die actief zijn op het vlak van gendergelijkheid, of voor projecten ter bevordering van gendergelijkheid;
 • binnen de perken van zijn doelstelling, hulp te verlenen aan iedereen die om raad vraagt in verband met de omvang van zijn rechten en plichten. Die hulp laat de betrokkene toe om inlichtingen en raadgevingen te verkrijgen over de middelen die hij/zij kan aanwenden om zijn/haar rechten te doen gelden;
 • in rechte op te treden in rechtsgeschillen waartoe de toepassing van de strafwetten en andere wetten die specifiek tot doel hebben gendergelijkheid waarborgen, aanleiding kan geven;
 • in het kader van zijn opdracht, alle nodige informatie, documentatie en archieven aan te leggen en te verstrekken;
 • de statistische gegevens en de rechterlijke beslissingen die nuttig zijn voor de evaluatie van de wetten en reglementeringen betreffende gendergelijkheid te verzamelen en te publiceren, zonder mogelijkheid tot identificering van de betrokken partijen;
 • wanneer het Instituut feiten inroept die aanleiding geven tot een vermoeden van een discriminerende behandeling zoals bedoeld in de wetten en reglementering betreffende gendergelijkheid, aan de bevoegde overheid te vragen om op de hoogte gebracht en gehouden te worden van de resultaten van de analyse van de bewuste feiten;
 • een netwerkstructuur uit te werken met de verschillende betrokken partijen in het domein van gendergelijkheid.

KCE : Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg

Het Kenniscentrum heeft als doel het verzamelen en verschaffen van objectieve elementen vanuit de verwerking van geregistreerde gegevens en van gevalideerde gegevens, gezondheids-economische analyses en alle andere informatiebronnen, om kwalitatief de realisatie van de beste gezondheidszorgen te ondersteunen en om een zo efficiënt en zo transparant mogelijke allocatie en aanwending van de beschikbare middelen van de verzekering geneeskundige verzorging door de bevoegde instanties toe te laten en dit rekening houdend met de toegankelijkheid van de zorgen voor de patiënt en met de doelstellingen van het volksgezondheidsbeleid en van de verzekering geneeskundige verzorging. (Uittreksel van de programmawet houdende de oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg).

KS : Koninklijke schenking

De Koninklijke Schenking is nu een autonome, openbare instelling met een eigen rechtspersoonlijkheid en is financieel volledig onafhankelijk: zij staat zelf in voor haar eigen inkomsten en uitgaven, beheert zelf haar goederen en haar personeel.

Een deel van de bezittingen zijn ter beschikking van de Koning, zoals het park van Laken, de Kastelen van Belvédère, Stuyvenberg, Ciergnon en Fenffe maar andere goederen zoals kantoorgebouwen in Brussel of landbouwgrond worden verhuurd om de Schenking inkomsten te bezorgen.

NAR : Nationale arbeidsraad

De wet van 29 mei 1952 geeft de NAR  de volgende bevoegdheden :

 • de eerste en belangrijkste bevoegdheid is het uitbrengen van adviezen of het formuleren van voorstellen betreffende sociale vraagstukken, aan de  Belgische regering en/of parlement;
 • de tweede veeleer residuale bevoegdheid is het geven van adviezen over bevoegdheidsconflicten tussen paritaire comités.

Ingevolge de wet van 5 december 1968 is de NAR ook gemachtigd collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten voor het geheel van de economische bedrijvigheid of voor één van de bedrijfstakken. 

Bovendien heeft de NAR krachtens diverse wetten de opdracht adviezen te geven of voorstellen te doen vooraleer de desbetreffende uitvoeringsbesluiten worden aangenomen; dat geldt zowel voor het individueel en collectief arbeidsrecht (arbeidsduur, arbeidsovereenkomsten, bescherming van het loon …) als voor het socialezekerheidsrecht (onderwerping aan de sociale zekerheid, begrip «loon waarop bijdragen verschuldigd zijn», pensioenen …).

NBB : Nationale bank van België

De Nationale Bank is sinds 1850 de centrale bank van België. Ze voert taken van algemeen belang uit, zowel op het nationale als op het internationale vlak.

NBN : Bureau voor normalisatie

Het Bureau voor Normalisatie (NBN) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verkopen van normen in België. Daarnaast organiseert het NBN ook opleidingen over het gebruik van managementnormen.

Het NBN is, samen met zijn sectorale operatoren, het Belgisch kenniscentrum voor alle activiteiten die verband houden met normalisatie.

Het NBN speelt een maatschappelijke rol door bedrijven, consumenten, overheden en andere belanghebbenden te helpen streven naar meer kwaliteit binnen een competitieve en internationale context. Dit doen wij door diensten te leveren die betrekking hebben op de ontwikkeling, publicatie, verspreiding en het gebruik van normen.

NIRAS : Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen

NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, is de openbare instelling die bij wet is opgericht om het radioactieve afval en de overtollige splijtstoffen in België te beheren.

Hoewel de opdrachten van NIRAS ruimer zijn (inventarissen, adviserende rol, saneringsactiviteiten, beheer van weesbronnen, enz.) dan enkel het beheer van radioactief afval en overtollige splijtstoffen, staan deze opdrachten steeds in relatie met de dienst die NIRAS, als beheerder van al het radioactieve afval en volgens het principe “de vervuiler betaalt”, levert aan de gemeenschap.

NIRAS is bij het uitoefenen van haar opdracht het voorzorgsprincipe indachtig en ontwikkelt duurzame oplossingen voor het radioactieve afval.

ENERGIE : Ombudsdienst voor Energie

De Ombudsdienst voor Energie is een federale autonome dienst met rechtspersoonlijkheid die bevoegd is voor de verdeling van vragen en klachten betreffende het functioneren van de elektriciteits- en aardgasmarkt en de behandeling van geschillen tussen de eindafnemers en de elektriciteits- en aardgasbedrijven.

UNIA-MYRIA : Interfederaal Gelijkekansencentrum-Federaal Migratiecentrum

UNIA : 

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

We zijn internationaal erkend als nationaal mensenrechteninstituut. Unia is interfederaal bevoegd. Dat wil zeggen dat we in België zowel op federaal niveau als op het niveau van de gewesten en de gemeenschappen actief zijn.

Unia staat ook in voor de uitvoering, de bescherming en de follow-up van de toepassing van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

MYRIA :

Myria is het Federaal Migratiecentrum. Sinds 15 maart 2014 vervult het als autonome openbare instelling in alle onafhankelijkheid drie complementaire wettelijke opdrachten :

 • waken over de grondrechten van vreemdelingen ;
 • informeren over de aard en de omvang van de migratiestromen ;
 • de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel stimuleren.

WHI : War Heritage Institute

Wij willen van het War Heritage Institute een hoofdrolspeler maken op Belgisch en Europees niveau :

 • inzake het behoud en de presentatie van het historisch militair erfgoed (zowel collecties als sites);
 • inzake het doorgeven van de herinnering;
 • en dit, op een efficiënte en doelmatige, economisch verantwoorde en ethische, wetenschappelijke en pedagogische, en milieuvriendelijke manier.

Onze ambitie is dat :

 • het War Heritage Institute het grote publiek een verrijkende en onvergetelijke ervaring kan bieden;
 • ons werk en onze publicaties als referentie gelden binnen de wetenschappelijke en academische gemeenschap;
 • ons managementsysteem een kwaliteitscertificaat bekomt, overeenkomstig onze visie.

Hiertoe zal het War Heritage Institute :

 • de sites in haar beheer valoriseren en via de erfgoedraad constructief samenwerken met de beheerders van de sites in concessie en de geassocieerde sites;
 • een hedendaagse museumervaring ontwikkelen om de collecties in haar bezit te valoriseren, met een gevarieerd programma en een continue verbetering van de permanente tentoonstellingen;
 • een nationaal en Europees netwerk uitbouwen om alle militaire herdenkingsactiviteiten voor te bereiden of te coördineren, zoals vastgelegd in de wet tot oprichting van het War Heritage Institute;
 • steunen op hoogstaand en erkend wetenschappelijk onderzoek, zowel intern als bij de wetenschappelijke en academische instellingen;
 • geschikte partners vinden om de kwaliteit van de publiekswerking blijvend te verbeteren en het gebruik van de beschikbare middelen te beheersen.

Instellingen Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ACTIRIS : Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling

Onze bestaansreden: het recht op arbeid voor elke Brusselaar uitvoeren en de Brusselse werkgelegenheidsgraad doen stijgen.

De bestaansreden van Actiris is tweeledig :

 • het recht op arbeid voor elke Brusselaar uitvoeren zoals gewaarborgd door artikels 23 van de Grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: Actiris in zijn dimensie van individuele dienstverlening.
 • bijdragen tot de economische en fiscale gezondheid en de sociale cohesie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de toename van de Brusselse werkgelegenheidsgraad: Actiris in zijn dimensie van maatschappelijke dienstverlening.

Twee strategische en transversale opdrachten

 • een kwalitatieve begeleiding verzekeren voor alle werkzoekenden tijdens hun doorstroming naar een duurzame en kwalitatieve tewerkstelling. Teneinde deze opdracht te vervullen, verbindt Actiris zich er met de hulp van zijn partners toe om elke werkzoekende een kwalitatieve begeleiding aan te bieden alsook om het aanbod aan beschikbare oplossingen uit te breiden.
 • oplossingen bieden aan alle werkgevers bij hun zoektocht naar medewerkers en medewerksters. Teneinde deze opdracht te vervullen, verbindt Actiris zich ertoe om met de hulp van zijn partners aan elke werkgever die dit wenst, ongeacht zijn grootte, een waaier aan eenvoudige, doeltreffende en gratis diensten aan te bieden met het oog op doeltreffende matching.

BDDMH : Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp komt tussen bij brand en coördineert de dringende medische hulp in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast doet de dienst ook aan brandpreventie en opleiding en zorgt hij voor de veligheid van de inwoners van het Brussels Gewest.

HYDRIA : Brusselse maatschappij voor waterbeheer

De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer is een naamloze vennootschap van publiek recht.

De BMWB heeft als doel :

 • de openbare sanering van het stedelijk afvalwater te verzekeren ;
 • opdrachten uit te voeren die de regering binnen de watersector toewijst en inzonderheid die welke omschreven zijn in de statuten ;
 • studies uit te voeren om de haar toegewezen doelstellingen te behalen ;
 • te streven naar transparantie en de opname in de waterprijs van de verschillende kosten verbonden aan de sanering van het stedelijk afvalwater ;
 • in het algemeen, alle operaties uit te voeren bij middel van alle juridische middelen om haar statutair doel te bereiken.

BPV : Brussel Preventie & Veiligheid

Brussel Preventie & Veiligheid wil het beleid op het vlak van preventie en veiligheid coördineren. Doel? De rust en de veiligheid van personen en eigendommen in het Brussels Gewest waarborgen.

BRUGEL : Brusselse regulator voor de gas-en elektriciteitsmarkt

BRUGEL zorgt voor de goede werking van de markt en biedt inspiratie voor de wetgever om alle verbruikers nu en in de toekomst in de best mogelijke omstandigheden toegang te garanderen tot energie.

De voornaamste opdracht van BRUGEL is advies verlenen aan de overheid over alles wat verband houdt met de organisatie en de werking van de gewestelijke energiemarkt.

De tweede opdracht van de Brusselse regulator is het toezicht op en de controle van de toepassing van de hiermee verband houdende ordonnanties en besluiten.

Naast deze twee opdrachten heeft de Brusselse wetgever 21 bijzondere opdrachten aan de regulator toegekend.

Bruxelles Formation : Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle

Organisme d’intérêt public de type B géré paritairement et dépendant de la Commission communautaire française (COCOF), Bruxelles Formation est le service public francophone de la formation des Bruxellois et est porteur de 2 missions, opérateur de formation et régisseur de la formation professionnelle en Région bruxelloise.

Ses équivalents néerlandophone et wallon sont respectivement le VDAB Brussel et le Forem.

Grâce à une équipe de plus de 500 collaborateurs répartis en une administration centrale, 9 pôles de formation et un espace public numérique de formation, Bruxelles Formation s’inscrit dans un processus d’amélioration continue (certification ISO 9001) et de satisfaction des usagers.

Régisseur de l’offre de formation professionnelle francophone à Bruxelles, Bruxelles Formation, avec ses partenaires conventionnés (les Organismes d’Insertion socioprofessionnelle, l’Enseignement de Promotion sociale…) développe une offre répondant aux besoins des chercheurs d’emploi ainsi que des travailleurs en transition et au développement économique de la Région bruxelloise

Paradigm : Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest is de vertrouwenspartner voor alles wat betreft ICT op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die kan worden belast met welke opdracht dan ook inzake informatica-, telematica- en cartografie-ontwikkeling en -ondersteuning ten behoeve van :

 • regionale, lokale en gemeentelijke overheidsinstellingen ;
 • de kabinetten van de ministers en staatssecretarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ;
 • de instellingen van openbaar nut van het Gewest.

Het CIBG ondersteunt via de uitoefening van zijn taak de voogdijminister voor informatica en digitalisering. Meer bepaald draagt het centrum bij aan de voorbereiding van het beleid door : 

 • zijn gezag uit te oefenen op het vlak van digitalisering van openbare instellingen en de ontwikkeling van hun werkwijzen ;
 • nieuwe communicatie- en informaticatechnologieën (ICT) te populariseren ;
 • zijn grondige kennis en permanente, nauwgezette opvolging van ICT-ontwikkeling, waaronder de verhouding van deze technologieën tot gefedereerde entiteiten en de Europese Unie.

CITYDEV : Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gemengde projecten: woningen en bedrijfsruimten in een en dezelfde wijk samenbrengen

We bouwen complexe projecten met geconventioneerde woningen, bedrijfsruimten, collectieve voorzieningen, winkels, ateliers, scholen, horecazaken, culturele ruimten, medische centra en nog veel meer binnen een en hetzelfde multifunctionele huizenblok. Bedoeling is om zo het weefsel in de stad of wijk te herstellen of er een nieuwe dynamiek te brengen.

Economische ontwikkeling: bedrijfsruimten creëren

Om de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen, brengen we, met behulp van studies en analyses, de specifieke behoeften in kaart van de verschillende economische actoren in Brussel, van ambachtslui over de talrijke zko’s en kmo’s tot de industrie. Op basis van die expertise stellen we hun de diensten en de vastgoedoplossingen voor die bij hun profiel passen: industrieparken, wetenschapsparken, zko- en kmo-parken, bedrijfsgebouwen, incubators, fablabs …

Stadsvernieuwing: betaalbare woningen voor iedereen bouwen

We bouwen nieuwbouwwoningen in wijken waar er een tekort is, zodat gezinnen met een middeninkomen er hun eigen woning kunnen kopen. Zo willen we inwoners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houden en er nieuwe aantrekken. Om onze woonprojecten te verwezenlijken, gaan we partnerschappen aan met de private sector.

BruPartners : Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is belast met verschillende opdrachten :

  de organieke bevoegdheden van de Raad

De Raad heeft twee verschillende bevoegdheden.

De eerste is een bevoegdheid van studie, advies en aanbeveling. De Raad formuleert, op zijn initiatief of in antwoord op een vraag van de Regering, adviezen of aanbevelingen over aangelegenheden waarvoor het Gewest bevoegd is en die een invloed op het economisch en sociaal leven uitoefenen.

De Regering moet het advies van de Economische en Sociale Raad over alle voorontwerpen van ordonnantie inzake deze aangelegenheden inwinnen.

Verder moet de Raad advies uitbrengen over aanverwante aangelegenheden waarvoor de federale staat bevoegd is en waarvoor in een procedure tot vereniging, overleg of advies met het Gewest is voorzien.

De Raad legt aan de Regering een jaarverslag voor over al zijn activiteiten en over de verwachtingen inzake de aangelegenheden die tot zijn bevoegdheid behoren. Dit verslag wordt aan het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekendgemaakt en overgemaakt.

De tweede bevoegdheid heeft betrekking op het overleg tussen de sociale gesprekspartners en de Regering inzake alle vraagstukken met betrekking tot de gewestelijke ontwikkeling en planning, behalve deze waarvoor de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) bevoegd is.

De ordonnantie houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad bepaalt dat dit overleg de uitstippeling van een economisch en sociaal actieprogramma door de Regering voorbereidt, evenals van de ontwerpen van ordonnantie en van besluit met betrekking tot dit programma.

Om dit overleg te organiseren werd op 16 januari 1997 het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité (BESOC) opgericht, waarin enerzijds de leden van de Regering en anderzijds de vertegenwoordigers van de organisaties van de werkgevers, de middenstand en de non-profitsector, alsook van de werknemers zetelen. Deze vertegenwoordigers zijn leden van de Economische en Sociale Raad.

  de bijzondere bevoegdheden van de Raad

Behalve de organieke bevoegdheden werden aan de Raad sommige specifieke adviesopdrachten toegewezen :

 • de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelt de raadpleging van de Raad door de Regering voor de toekenning van erkenningen aan uitzendbureaus ;
 • dezelfde ordonnantie van 14 juli 2011 heeft een Overlegplatform voor de Werkgelegenh opgericht waarvan de bevoegdheden worden bepaald in artikel 21 ;
 • de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW) en de inschakelingsbedrijven (IB) heeft een Overlegplatform van de sociale economie opgericht.

Het personeel van de Raad verzorgt het secretariaat van deze Commissie en deze Platformen, evenals van de verschillende permanente thematische commissies die werden opgericht om de werkzaamheden van de Raad optimaal te laten verlopen

GHMB : Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) is een para-regionale instelling van het type B van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een regionale instelling belast met sociale huisvesting, die de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s) controleert aan de hand van de Huisvestingscode.

De 5 taken van de BGHM :

 • de OVM’s adviseren, bijstaan en controleren op technisch, sociaal, energetisch en juridisch vlak.
 • meewerken aan de ontwikkeling van de sector via de bouw en renovatie van woningen.
 • een actief beleid promoten rond sociale cohesie (sociale samenhang).
 • de financiering van de sector verzekeren.
 • studies uitvoeren en publiceren (onder meer in de voorstellingsbrochure) om goede praktijken in de sector te stimuleren.

Daarnaast heeft de BGHM ook een sociale functie. Het is namelijk aan ons om naar de deelnemende partijen te luisteren, met hen te praten en informatie uit te wisselen.

We waken over de politieke beslissingen over de uitvoerbaarheid van de opdrachten in elke fase van de projecten, maar ook over het welzijn en de integratie van de huurders. We streven naar een optimale relatie tussen alle partijen.

GIMB : Gewestelijke Investering maatschappij voor Brussel

De GIMB is een Brusselse overheidsonderneming. Ze maakt financiering mogelijk voor Brusselse ondernemingen die meerwaarde genereren en vult hun financieringsladder aan. Hoe? Door concrete oplossingen voor te stellen die tegemoetkomen aan de financiële noden van ondernemers op beslissende momenten in hun bestaan: oprichting, uitbreiding, innovatie, internationalisering, ecologische transitie, overname-overdracht.

De investering door finance&invest.brussels is gericht op een duurzaam en constructief partnerschap met de onderneming door ze in alle fasen van haar groei te begeleiden. Ze streeft evenwel winst na door te waken over de rendabiliteit van haar investeringen. finance&invest.brussels neemt volop deel aan de sociaal-economische dynamiek van het Gewest door de oprichting en de groei van Brusselse kmo’s en zeer kleine ondernemingen en zodoende de jobcreatie te stimuleren . Ze blijft een hoofdrolspeler bij het positioneren van Brussel als hoofdstad van het ondernemerschap en draagt zo bij tot de aantrekkingskracht, het concurrentievermogen en het prestige van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Haven van Brussel

De Haven voert de klassieke opdrachten uit van een havenoperator. Op het havendomein zijn ongeveer 200 bedrijven gevestigd, die actief zijn in allerlei sectoren (bouw, logistiek, olieproducten, enz.). Verder beheert de Haven de waterweg in Brussel en verzorgt ze het onderhoud en de goede werking van het kanaal, de mobiele bruggen en de sluizen.

Brussel is de tweede Belgische binnenhaven en geniet een ideale ligging in het hart van Europa. Onze zeehaven is 24u op 24 toegankelijk, en is gelegen op vijf uur varen van de haven van Antwerpen. Tussen Antwerpen en Brussel liggen slechts twee sluizen. De Haven van Brussel beschikt over 6 km kade langs de waterweg, die het Brussels Gewest doorkruist van noord naar zuid.

Ze heeft als doelstelling om het transport via de waterweg te promoten (de meest milieuvriendelijke transportwijze). Daarnaast streeft ze ernaar om werkgelegenheid te creëren en de klimaatopwarming te bestrijden. Tot slot wil ze komen tot een betere stedelijke distributie.

HUB : Brussels agentschap voor Bedrijfsondersteuning

hub.brussels is de overheidspartner bij uitstek om van Brussel de meest aantrekkelijke plek in Europa te maken om te ondernemen en een economische activiteit te ontwikkelen.

hub.brussels heeft als doel bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van de Brusselse economie, door een drievoudige opdracht te vervullen:

 • de Brusselse economische projecten en de dragers ervan bijstaan met advies, tools en begeleiding om ervoor te zorgen dat ze zowel in Brussel als in het buitenland succes kennen ;
 • nieuwe economische, technologische en commerciële kansen opsporen, aangrijpen, opstarten en aantrekken, zowel in Brussel als in het buitenland ;
 • de overheid helpen een proactief economisch beleid te formuleren en uit te voeren en te zorgen voor een stimulerend ecosysteem voor ondernemers.

INNOVIRIS : Brussels Instituut voor wetenschappelijk onderzoek

Als gewestelijke organisatie voor onderzoek en innovatie wil Innoviris burgers, bedrijven, onderzoeksinstellingen en non-profitorganisaties verbinden, stimuleren en financieel ondersteunen in het maken van vooruitgang.

Innoviris speelt een voortrekkersrol en levert de financiële brandstof om de Brusselse innovatiemotor op gang te trekken. Omdat innovatie de groeimotor van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is.

IRISCARE : Bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag

Iriscare wil een toegankelijk contactpunt zijn voor elke Brusselaar, burger of professional, jong of oud, autochtoon, allochtoon, …

 • Iriscare beheert het beleid en de financiering van de zorgsector in Brussel. Concreet is Iriscare verantwoordelijk voor de erkenning en financiering van rusthuizen en verzorgingstehuizen, instellingen personen met een handicap, revalidatiecentra en de financiering voor initiatieven beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen.
 • Iriscare beheert het beleid en de financiering van initiatieven bijstand aan personen, in het bijzonder bijstand aan ouderen of personen met een handicap. Dit kan gaan van thuiszorg, kinderbijslag, instellingen personen met een handicap, mobiliteitshulpmiddelen, … maar ook de tegemoetkoming hulp aan bejaarden.
 • Iriscare stuurt en financiert de Brusselse mutualiteiten en kinderbijslagfondsen.
 • vanaf 1 januari 2020 is Iriscare ook verantwoordelijk voor het beleid inzake kinderbijslag. Iriscare stuurt vanaf die dag ook het nieuwe Brusselse publieke kinderbijslagfonds, Famiris mee aan. Famiris is het nieuwe publieke kinderbijslagfonds dat vanaf 1 januari 2020 de fakkel overneemt van het huidige federale kinderbijslagfonds FAMIFED. Famiris zal kinderbijslag betalen aan ongeveer 56.000 gezinnen met een woonplaats in Brussel.

LEEFMILIEU BRUSSEL : Overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Leefmilieu Brussel biedt meerdere beroepen aan in al zijn activiteitendomeinen.

De klassieke beroepen van een overheidsdienst

 • wetgeven: voorbereiding en opstelling van ontwerpen van reglementering volgens de richtlijnen van de Regering, en onder het gezag van de Regering.
 • vergunnen: conform het reglementair kader levert Leefmilieu Brussel verschillende types van administratieve vergunning af inzake milieu en energie (bv. de milieuvergunning).
 • controleren/inspecteren: Leefmilieu Brussel vervult de rol van milieu-inspecteur en milieupolitie in Brussel.

Beroepen van bewustlaking, advies en ondersteuning

Om de Brusselaars, de bedrijven en de overheidsinstellingen te helpen doorgroeien naar een milieu- en energietransitie. Dit omvat de verstrekking van informatie en de bevordering van gedragswijzigingen door verschillende beroepen die het volgende inhouden:

 • bewustmaken, overtuigen en mobiliseren: om de nodige gedragswijzigingen te stimuleren en voor een succesvol milieu- en energiebeleid.
 • adviseren: Leefmilieu Brussel vervult een adviserende en begeleidende rol om de keuzes van de gebruikers van zijn diensten te sturen. Daarnaast wil het Instituut voldoen aan de verwachtingen van de Regering inzake expertise en technische ondersteuning: de overheidsdienst speelt een doorslaggevende rol in de voorbereiding van de uitvoering en de evolutie van het overheidsbeleid.
 • ondersteunen en stimuleren : Leefmilieu Brussel ontwikkelt verschillende financiële steunmaatregelen, subsidies en premies om de concrete uitwerking van projecten door de gebruikers van zijn diensten te ondersteunen. De overheidsdienst ontwikkelt ook vernieuwende programma’s om de actoren te motiveren, te stimuleren en in netwerk te brengen, om hun vorderingen op het vlak van milieu- en energietransitie te ondersteunen of te versnellen.

In dit kader verkreeg Leefmilieu Brussel als eerste gewestelijke overheidsinstantie in het Brussels Gewest de EMAS-registratie, een prestigieuze milieumanagementtool die in de bedrijfswereld veel aanzien geniet.

Operationele en terreinberoepen

Leefmilieu Brussel zorgt ook voor operationele en terreinberoepen om bij te dragen aan de ontwikkeling van bepaalde groene en natuurlijke ruimten in Brussel. Wij geven onderdak aan alle beroepen die verband houden met inrichting en beheer (op het niveau van de ruimten en infrastructuren) van:

 • de groene ruimten ;
 • de natuurlijke gebieden ;
 • de bossen ;
 • de Brusselse waterlopen.

Leefmilieu Brussel is ook rechtstreeks betrokken bij de totstandkoming, de evolutie en het onderhoud van het Brusselse stadslandschap en staat in voor het onthaal, het informeren en de begeleiding van de verschillende groepen van bezoekers die deze ruimten aandoen.

Inzameling van de wetenschappelijke milieugegevens

Om de uitoefening en ontwikkeling van al deze beroepen te ondersteunen en doeltreffend bij te dragen tot de uitvoering en de evolutie van het overheidsbeleid, heeft Leefmilieu Brussel de opdracht tot inzameling van de wetenschappelijke milieugegevens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze overheidsdienst kan bogen op een geavanceerde expertise en kennis in zijn activiteitendomeinen. Voor de uitvoering van zijn missie steunt de overheidsdienst op beroepen in de domeinen:

 • verwerving van wetenschappelijke gegevens ;
 • beheer van deze gegevens ;
 • rapportering van de gegevens aan de verschillende instanties ;
 • planning van milieustrategieën.

PARKING : Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Parkeeragentschap kreeg elf specifieke opdrachten toegewezen :

 • een databank oprichten en updaten met nuttige informatie voor de uitwerking van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) en de Gemeentelijke Parkeeractieplannen (GPAP) ;
 • het parkeerbeleid op de openbare weg beheren en de uitvoering ervan controleren ;
 • de uitvoeringsmaatregelen van de Gemeentelijke Parkeeractieplannen implementeren ;
 • de bouw, de aankoop, de huur, de organisatie, het beheer en de controle van alle parkings die aan het Agentschap worden toevertrouwd, met inbegrip van Park and Ride (P+R) ;
 • de organisatie, het beheer en de controle van een autosleepdienst als die binnen de verkeersgeleiding past ;
 • een aanbod aan openbare en overdekte fietsenstallingen en motorparkings ontwikkelen ;
 • een parkeeraanbod voor milieuvriendelijke wagens en autodeelwagens ontwikkelen ;
 • de Gemeentelijke Parkeeractieplannen uitwerken op verzoek van de gemeenten ;
 • meewerken aan het opstellen, adviseren en controleren van de instrumenten voor het parkeerbeleid ;
 • akkoorden afsluiten met de privépersonen of openbare instellingen om parkeerplaatsen ter beschikking te stellen aan kantoren, bedrijven, winkels… ;
 • evaluatierapporten uitwerken die worden beoogd in art. 23 van de ordonnantie van januari 2009.

Perspective : Gewestelijk expertisecentrum en initiatiefnemer van de ontwikkelingsstrategie voor het Brussels grondgebied

We willen de efficiëntie van onze ingrepen verhogen door verschillende vakkennis bijeen te brengen: statistische en sociaaleconomische analyses, kennis van het grondgebied en relevante strategische en verordenende planning.

Onze instelling levert ook strategische diensten om de gewestelijke ontwikkeling te bevorderen. Zo helpen we nieuwe plaatsen in de Brusselse scholen creëren, pakken we het schoolverzuim aan, stimuleren we de bouw van sociale woningen en van particuliere woningen met sociaal oogmerk en willen we de architecturale kwaliteit van gebouwen verhogen.

Met de kennis uit verschillende vakgebieden brengt perspective.brussels op een coherente manier verschillende stadsprojecten tot een goed einde.

Organismes de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

ARES : Académie de recherche et d’enseignement supérieur

L’ARES est la fédération des établissements d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ses missions consistent à :

 • garantir la mission de service public d’intérêt général de l’enseignement supérieur ;
 • soutenir les établissements et assurer leur coordination globale dans leurs missions d’enseignement, de recherche et de service à la collectivité ;
 • susciter entre eux des collaborations, dans le respect de leur autonomie.

CSA : Conseil supérieur de l’audiovisuel

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) est chargé de la régulation de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique (FWB). Ses missions sont principalement de contrôler le respect des obligations :

 • des éditeurs de services (RTBF, télévisions locales, télévisions et radios privées, services à la demande et sur Internet, web TV, webradios, services applicatifs multiplateformes…) ;
 • des distributeurs de services (câblodistributeurs : Belgacom, Be TV, TECTEO, Telenet…; par voie hertzienne terrestre numérique, par satellite) ;
 • des opérateurs de réseaux.

Etnic : Entreprise de recherche et d’enseignement supérieur

Etnic est l’Entreprise publique de services informatiques des entités de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

FRS : Fonds de la recherche scientifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Deux principes guident l’action du FRS-FNRS et des Fonds associés :

 • principe de « l’excellence » : le soutien (financier ou autre) ne va qu’aux meilleurs (chercheurs ou laboratoires) ;
 • principe du « bottom up » : s’il y a des appels d’offre, c’est sans toutefois privilégier des domaines ou des thématiques (sauf pour trois des quatre fonds associés : IISN, FRIA et FRSM), si bien que ce sont les chercheurs et les laboratoires qui proposent eux-mêmes les projets sur lesquels ils souhaitent obtenir un appui.

L’essentiel des ressources est ainsi consacré à l’octroi :

de mandats, temporaires ou permanents, pour une possible carrière de chercheur en 5 étapes (Aspirant, Chargé de recherches, Chercheur qualifié, Maître de recherches, Directeur de recherches) ; il ne s’agit toutefois pas d’une carrière linéaire (on peut obtenir un poste de Chercheur qualifié sans avoir été auparavant mandataire FNRS) ;

de bourses et de crédits à des chercheurs individuels (FRS-FNRS) ou à des équipes (les fonds associés), en vue de leur permettre de mener à bien des programmes de recherche ou des missions de divers ordres (séjours à l’étranger, organisation de réunions scientifiques en Belgique, publications scientifiques, invitation de chercheurs étrangers, etc.).

OFFA : Office Francophone de la Formation en alternance

L’OFFA (Office Francophone de la Formation en Alternance), institué par l’Accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, a vu le jour en date du 01/09/2015.

Il a pour mission principale le pilotage, en Belgique de langue française, de l’alternance organisée par les opérateurs de l’enseignement, à savoir les CEFA (Centres d’Education et de formation en alternance) et par les opérateurs de formation que sont l’IFAPME (Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises) et le SFPME (Service Formation PME, en Région bruxelloise).

La mise en route de l’OFFA s’est faite de pair avec la mise en circulation du contrat d’alternance commun aux CEFA, au SFPME et à l’IFAPME, avec pour objectif une harmonisation des pratiques entre les opérateurs de formation et donc une mobilité renforcée de l’apprenant entre les différents opérateurs. Cette harmonisation concerne également les rétributions des apprenants ainsi que les incitants financiers à la formation en alternance (primes) qui sont communs aux CEFA/ IFAPME/SFPME.

ONE : Office de la naissance et de l’enfant

Il revient à l’ONE d’assurer – dans le respect des législations en vigueur – l’autorisation, l’agrément, le subventionnement, l’accompagnement, le contrôle et l’évaluation de l’accueil de l’enfant de 0 à 12 ans et + en dehors de son milieu familial.  Ces structures d’accueil sont les suivantes :

 • les milieux d’accueil subventionnés ;
 • les milieux d’accueil agréés et non subventionnés ;
 • les milieux d’accueil autorisés non agréés ;
 • les services d’accueil spécialisés (ex-accueil de crise) ;
 • les services d’accueil organisés (les 2 centres d’accueil de l’ONE) ;
 • l’accueil extrascolaire ;
 • les centres de vacances ;
 • les écoles de devoirs.

ULB : Université libre de Bruxelles

L’Université libre de Bruxelles s’engage à former ses étudiants à une citoyenneté responsable, en passant de l’enseignement à l’apprentissage et en préparant, tout au long de la vie, à un monde en perpétuelle mutation.

L’Université libre de Bruxelles se veut un pôle clé d’articulation de la recherche sur les grandes questions requérant une approche transdisciplinaire, dans une perspective d’excellence et de développement durable.

Ancrée à Bruxelles et en Wallonie, l’Université libre de Bruxelles est au service de la société. Elle bâtit des partenariats féconds et innovants avec tous les acteurs du monde politique, culturel, social et économique, notamment dans le secteur de la santé.

Située au cœur de l’Union européenne, l’Université libre de Bruxelles est ouverte sur le monde. Elle s’implique dans la réalisation d’une Europe multiculturelle et contribue ainsi à faire rayonner ses valeurs humanistes et démocratiques.

L’Université libre de Bruxelles attache une importance particulière à l’épanouissement de ses étudiants et de celles et ceux qui, chaque jour, travaillent à la réussite de ses missions. A cette fin, elle œuvre au développement d’une organisation adéquate pour son futur.

Moteur permanent de réflexion, lieu de débat et d’opinions, foyer de créativité et de diffusion des connaissances, l’Université libre de Bruxelles fonde son enseignement et sa recherche sur une totale liberté de pensée. Cette pratique du libre examen, qui passe par une attitude critique vis-à-vis de tout pouvoir, est pour elle un des multiples aspects de l’émancipation humaine.

AWEX : Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers

L’AWEX est en charge du développement et de la gestion des relations économiques internationales de la Wallonie.

L’AWEX exerce une double compétence générale :

 • La promotion des exportations wallonnes, pour laquelle elle agit comme partenaire complet de soutien à l’exportateur wallon ;
 • L’attraction des investissements étrangers en Wallonie, pour laquelle elle agit comme one stop shop à l’égard de tout candidat investisseur.

WBI : Wallonie-Bruxelles International

Wallonie-Bruxelles International (WBI) est l’agence chargée des relations internationales Wallonie-Bruxelles.  Elle est l’instrument de la politique internationale menée par la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans le cadre d’accords avec 70 pays et régions, WBI soutient les créateurs et entrepreneurs de Wallonie-Bruxelles.  WBI fait la promotion des composantes de Wallonie-Bruxelles en tant qu’entités dotées d’une capacité d’action internationale et défend les valeurs et intérêts de chacune des parties, dans un esprit de coopération et d’entraide mutuelle.

Des actions sont menées dans le cadre :

 • de la coopération au développement;
 • des droits de l’homme ;
 • de la culture;
 • de la santé et des affaires sociales ;
 • de l’environnement ;
 • des échanges de jeunes ;
 • de l’enseignement et de la formation ;
 • de l’enseignement supérieur ;
 • de la recherche scientifique.

Wallonie-Bruxelles International exerce aussi son action à travers un réseau de Délégations ayant statut diplomatique à Alger, Berlin, Bucarest, Dakar, Genève, Hanoï, Kinshasa, La Haye, Paris, Pekin, Prague, Québec, Rabat, Santiago du Chili, Tunis, Varsovie et Bruxelles (Représentation auprès de l’Union Européenne).